Trong bối cảnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp và người dân ở nhà để đảm bảo tuân thủ chỉ thị 16+, các mặt hàng máy tính liên tục cháy hàng để đáp ứng nhu cầu làm việc và học tập...