Theo nghiên cứu, mỗi khi có iOS mới, người dùng iPhone đều cập nhật ngay. Tuy nhiên, con số cập nhật với iOS 15 lại giảm. Thống kê tỷ lệ người cập nhật iOS 15 Cụ thể, nghiên cứu mới thể...